Kategorie
Tworzywa

Plastik i wpływ na człowieka

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych w opakowalnictwie należą: politereftalan etylenu/PET), polietylen dużej gęstości (HDPE), polichlorek winylu (V), polietylen małej gęstości (LDPE), polipropylen (PP) i polistyren (PS). Przytoczone symbole literowe tworzyw są przyjęte w obrocie międzynarodowym. Opakowania z tworzyw sztucznych, które …

Kategorie
Tworzywa

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Od wielu lat obserwuje się na świecie dynamiczny rozwój produkcji tworzyw sztucznych. Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych są niezaprzeczalne, wprowadzenie bowiem tych materiałów stało się podstawą postępu i rozwoju w wielu dziedzinach. Jednakże …

Kategorie
Tworzywa

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzywa sztucznego polega na określeniu rodzaju tworzywa za pomocą szybkich prób jakościowych. Do najprostszych metod identyfikacji zalicza się: oględziny próbki i porównanie jej z wzorcami tworzyw poprzez badanie właściwości organoleptycznych, próby płomieniowe oraz pomiar gęstości tworzywa.…

Kategorie
Tworzywa

Przetwórstwo tworzyw sztucznych

Przetwórstwo tworzyw sztucznych.

Przetwórstwo tworzyw sztucznych obejmuje najczęściej metody formowania plastycznego tworzyw, rzadziej natomiast mechaniczną obróbkę wiórową.

Do najważniejszych metod stosowanych w przetwórstwie tworzyw termoplastycznych należy zaliczyć: prasowanie wtryskowe, wytłaczanie, kalandrowanie oraz formowanie wtórne. Charakterystyczne metody przetwórstwa tworzyw termo- i …

Kategorie
Tworzywa

Celuloza regenerowana i pochodne celulozy

Celuloza regenerowana i pochodne celulozy.

Substancją podstawową polimerów celulozowych jest celuloza naturalna. Jest ona podstawowym materiałem budującym tkankę roślinną. Celuloza może być stosowana w postaci naturalnej (drewno, włókna bawełniane), w postaci częściowo zmodyfikowanej (papier, pergamin, fibra) lub w postaci całkowicie …

Kategorie
Tworzywa

Guma

Gumę otrzymuje się z kauczuku naturalnego oraz kauczuków syntetycznych. Wyroby gumowe zawierają 40-60% kauczuku, resztę natomiast stanowią różne substancje, które w połączeniu z określonym rodzajem kauczuku decydują o właściwościach gumy. Do substancji tych należy zaliczyć: środki wulkanizacyjne, przyspieszacze wulkanizacji i …

Kategorie
Tworzywa

Kauczuk naturalny i syntetyczny

Kauczuk naturalny jest otrzymywany z mlecznego soku drzewa kauczukowego, rosnącego dziko w brazylijskich puszczach dorzecza Amazonki oraz na plantacjach na Półwyspie Malajskim, w Indonezji, Birmie, Wietnamie i na Cejlonie. Sok ten, zwany lateksem, jest zawiesiną kauczuku w wodzie. Czysty kauczuk …

Kategorie
Tworzywa

Żywice epoksydowe

Żywice epoksydowe.

Największe znaczenie przemysłowe wśród żywic epoksydowych mają chemoutwardzalne żywice wytwarzane z epichlorohydryny i dianu.

W zależności od stosunku ilościowego substratów w procesie otrzymywania żywic powstają żywice ciekłe lub twarde. W wyniku reakcji żywicy epoksydowej z odpowiednim utwardzaczem następuje …

Kategorie
Tworzywa

Żywice poliestrowe nienasycone

Żywice poliestrowe nienasycone.

Żywice poliestrowe nienasycone (poliestry nienasycone) stanowią odrębną grupę żywic chemoutwardzalnych. Otrzymuje się je przez polikondensację dwuzasadowych kwasów lub ich bezwodników z dwu-wodorotlenowymi alkoholami. Utwardzenie poliestru zachodzi w wyniku kopolimeryzacji żywicy poliestrowej z rozpuszczalnikiem, jako związkiem nienasyconym, najczęściej …

Kategorie
Tworzywa

Żywice silikonowe

Żywice silikonowe.

Wielkocząsteczkowe związki organiczne krzemu noszą ogólną i powszechnie przyjętą nazwę silikonów. Ich właściwości i budowa nadają im charakter specyficzny i odmienny, od omawianych, polimerycznych związków organicznych. Łańcuch główny cząsteczki silikonu składa się na przemian z atomów krzemu i …