Kategorie
Tworzywa

Kauczuk naturalny i syntetyczny

Kauczuk naturalny jest otrzymywany z mlecznego soku drzewa kauczukowego, rosnącego dziko w brazylijskich puszczach dorzecza Amazonki oraz na plantacjach na Półwyspie Malajskim, w Indonezji, Birmie, Wietnamie i na Cejlonie. Sok ten, zwany lateksem, jest zawiesiną kauczuku w wodzie. Czysty kauczuk nie ma większego znaczenia praktycznego, ze względu na zlepianie się. Największe znaczenie mają dopiero produkty uzyskiwane w wyniku wulkanizacji kauczuku.

Kauczuk naturalny rozpuszcza się na gorąco w wielu rozpuszczalnikach organicznych, z wyjątkiem alkoholu i acetonu. Nie przewodzi prądu elektrycznego, wykazuje dobrą elastyczność i wytrzymałość na rozciąganie, jest mało odporny na oleje mineralne i smary, staje się kruchy w temperaturze poniżej 0°C, a w temperaturze 180°C całkowicie się rozpływa.

Wzrastające zapotrzebowanie na kauczuk spowodowało wzrost produkcji kauczuków syntetycznych, otrzymywanych w wyniku syntezy chemicznej. Kauczukami syntetycznymi są elastomery, związki które mają zdolność do bardzo dużych odkształceń elastycznych w temperaturze pokojowej i natychmiastowego powrotu do wymiarów pierwotnych po odjęciu naprężenia.

Do kauczuków syntetycznych zalicza się polimery i kopolimery, zwane, w zależności od zastosowanych monomerów, kauczukiem: izoprenowym, butadienowym, butadienowo-styrenowym, butadienowo-akrylonitrylowym, chloroprenowym, butylowym, izobutylowym, silikonowym, uretanowym, etylenowo-propylenowym, fluorowym, a także tiokol (kauczuk polisiarczkowy) i polietylen chlorowany. Liczba kauczuków syntetycznych jest bardzo duża. Wykorzystuje się je często w mieszaninach z kauczukiem naturalnym.

Kauczuk jest podstawowym surowcem do otrzymywania gumy w procesie wulkanizacji, a także może być poddawany chemicznie modyfikacji, w wyniku czego uzyskuje się pochodne kauczuku.

Podstawowymi pochodnymi kauczuku naturalnego są chlorokauczuk, hydrochlorokauczuk i cyklokauczuk. Szczególne znaczenie ma chlorokauczuk, który powstaje w wyniku chlorowania kauczuku i jest surowcem do produkcji lakierów i farb chlorokauczukowych oraz klejów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.