Kategorie
Tworzywa

Klasyfikacja tworzyw sztucznych

Istnieje wiele sposobów klasyfikacji tworzyw sztucznych.

Według SWW wyodrębnia się tworzywa sztuczne i kauczuki, jako odrębne grupy tworzyw. Tworzywa sztuczne dzieli się przy tym na:

— tworzywa z surowców naturalnych,

— tworzywa sztuczne kondensacyjne,

— tworzywa sztuczne polimeryzacyjne,

— tworzywa sztuczne pozostałe.

Tworzywa z surowców naturalnych dzieli się na:

• tworzywa sztuczne z celulozy, do których należą: octany celulozy, metyloceluloza, etyloceluloza, propionian celulozy, nitroceluloza (azotan celulozy), celuloid, tomofan i inne;

• tworzywa sztuczne białkowe, do których należy m.in. kazeinit (galalit);

• tworzywa sztuczne z surowców naturalnych pozostałe, wśród których wyróżnia się żywice kumaronowe.

Do tworzyw sztucznych kondensacyjnych zalicza się: fenoplasty, aminoplasty (mocznikowe i melaminowe), tworzywa poliestrowe, tworzywa ftalowe, poliwęglany, silikony i pozostałe.

Wśród tworzyw sztucznych polimeryzacyjnych wyróżnia się:

• poliolefiny, do których należą: polietylen, polipropylen, kopolimery etylenowo-propylenowe, poliolefiny modyfikowane i pozostałe;

• polimery winylowe, do których zalicza się: polichlorek winylu, polioctan winylu, polialkohol winylu, chlorowany polichlorek winylu, kopolimery winylowe, chlorek winylidenu i polimery winylowe pozostałe;

• polimery styrenu, a więc polistyren, kopolimery styrenu i pozostałe;

• polimery akrylowe i metakrylowe;

• polimery chlorowane-,

• polimery acetalowe (formaldehydu), czyli poliformaldehyd, kopolimery formaldehydu i pozostałe;

• poliamidy.

Do grupy tworzyw sztucznych pozostałych zalicza się m.in.: poliuretany, tworzywa epoksydowe, tworzywa fluorowe.

Tworzywa sztuczne są z reguły wielkocząsteczkowymi związkami, powstającymi w wyniku procesu polimeryzacji. Ich właściwości fizyczne i chemiczne zależą od rodzaju monomerów, budujących tworzywo, struktury chemicznej cząsteczki tworzywa, stopnia spolimeryzowania i średniej masy cząsteczkowej, wewnętrznej struktury fizycznej tworzywa i wielu innych.

Właściwości syntetycznych tworzyw sztucznych można kształtować za pomocą kopolimeryzacji, sieciowania, mieszania polimerów, obróbki chemicznej, mechanicznej, cieplnej, napromieniowania itd.

Tworzywa sztuczne są modyfikowane dodatkowo w procesie produkcji przez wprowadzanie barwników i pigmentów, stabilizatorów, napełniaczy, zmiękczaczy, antyutleniaczy i innych. Dzięki tym dodatkom tworzywo uzyskuje pożądane właściwości, ze względu na jego wykorzystanie.