Kategorie
Tworzywa

Plastik i wpływ na człowieka

Do najczęściej stosowanych tworzyw termoplastycznych w opakowalnictwie należą: politereftalan etylenu/PET), polietylen dużej gęstości (HDPE), polichlorek winylu (V), polietylen małej gęstości (LDPE), polipropylen (PP) i polistyren (PS). Przytoczone symbole literowe tworzyw są przyjęte w obrocie międzynarodowym. …

Kategorie
Tworzywa

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Wyroby z tworzyw sztucznych a środowisko.

Od wielu lat obserwuje się na świecie dynamiczny rozwój produkcji tworzyw sztucznych. Korzyści wynikające ze stosowania tworzyw sztucznych są niezaprzeczalne, wprowadzenie bowiem tych materiałów stało się podstawą postępu i …

Kategorie
Tworzywa

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzyw sztucznych.

Identyfikacja tworzywa sztucznego polega na określeniu rodzaju tworzywa za pomocą szybkich prób jakościowych. Do najprostszych metod identyfikacji zalicza się: oględziny próbki i porównanie jej z wzorcami tworzyw poprzez badanie właściwości organoleptycznych, próby …

Kategorie
Tworzywa

Tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne

Tworzywa termoutwardzalne i chemoutwardzalne.

Twardnienie duroplastów jest związane na ogół z procesem sieciowania polimeru. Polimery zawierające liczne wiązania poprzeczne (usieciowane) nie przejawiają z reguły właściwości termoplastycznych i nie miękną pod wpływem ogrzewania.

Forma plastyczna duroplastów (przed utwardzeniem) jest płynna lub …

Kategorie
Tworzywa

Polialkohol winylowy

Polialkohol winylowy

Polialkohol winylowy jest przykładem polimeru rozpuszczalnego w wodzie i alkoholach wielowodorotlenowych. Nie rozpuszcza się natomiast w rozpuszczalnikach organicznych. Jest stosowany jako materiał konstrukcyjny o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej, do otrzymywania folii, uszczelek i przewodów odpornych na działanie benzyn …

Kategorie
Tworzywa

Politetrafluoroetylen

Politetrafluoroetylen

Politetrafluoroetylen jest tworzywem z grupy tworzyw fluorowych, znanym powszechnie pod nazwą teflon. Jest niepalny, nie rozpuszcza się w żadnym ze znanych rozpuszczalników, nie chłonie wody. Na zimno jest niewrażliwy na działanie czynników chemicznych. Jego powierzchnia robi wrażenie natłuszczonej, umożliwiającej …

Kategorie
Tworzywa

Poliwęglany

Poliwęglany

Poliwęglany są poliestrami kwasu węglowego. Mają wiele cennych właściwości, takich jak: znaczna wytrzymałość mechaniczna w dużym zakresie temperatur, wysoka odporność temperaturowa, mała chłonność wody oraz znaczna odporność na czynniki atmosferyczne i starzenie. Właściwości mechaniczne poliwęglanów przypominają metale. Tworzywa te …

Kategorie
Tworzywa

Poliuretany

Poliuretany

Tę grupę polimerów stanowią tworzywa o właściwościach zmieniających się w znacznym stopniu, w zależności od rodzaju i stosunków ilościowych substratów, a także temperatury w procesie ich otrzymywania. Otrzymuje się poliuretany liniowe i usieciowane. Mogą nimi być tworzywa miękkie, elastyczne …

Kategorie
Tworzywa

Poliamidy

Poliamidy

Poliamidy, oznaczane czasem skrótem PA, stanowią grupę tworzyw o właściwościach włóknotwórczych. Charakteryzują się dużą odpornością na ścieranie, rozciągliwością i giętkością oraz odpornością na działanie zwykłych rozpuszczalników organicznych. Są natomiast nieodporne m.in. na kwasy oraz alkalia o wyższych stężeniach. Temperatura …

Kategorie
Tworzywa

Polimetakrylany

Polimetakrylany

Najważniejszym z grupy polimetakrylanów jest polimetakrylan metylu, uzyskiwany najczęściej jako produkt polimeryzacji blokowej. Polimer ten jest ciałem stałym, twardym, o doskonałej przezroczystości. Tworzywo to charakteryzuje się bardzo wysoką przepuszczalnością światła białego (90-99%), promieniowania ultrafioletowego (73,5%) oraz rentgenowskiego. Jest odporne …